§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym coi24.pl/sklep-seo prowadzony jest przez firmę chłopaki sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie, kod pocztowy 64-410, ul. Ogrodowa 31, NIP: 5951488009, REGON: 389715772, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, pod nr KRS: 0000917083.

 2. Definicje:

  1. Sklep internetowy – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem coi24.pl/sklep-seo,

  2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

  3. Usługodawca – chłopaki sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie, kod pocztowy 64-410, ul. Ogrodowa 31, NIP: 5951488009, REGON: 389715772, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY, pod nr KRS: 0000917083,

  4. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

  5. Zamówienie usługi – oświadczenie woli Usługobiorcy, stanowiące ofertę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług na jego rzecz przez Usługodawcę,

  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

  7. Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy zlecenie pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą,

  8. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka,

  9. Zlecenie płatności - wypełnienie formularza płatności do zamówienia na stronie PayPro S.A., do której usługobiorca jest przekierowany po zatwierdzeniu Koszyka,

  10. Kupon rabatowy – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Usługi, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą,

  11. Dowód zakupu – faktura VAT lub inny dokument potwierdzający dokonanie zakupu,

  12. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcą, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcą automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym,

  13. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:

  1. sprzedaży i realizacji Usług zgodnie z ich opisami zamieszczonymi na stronie Sklepu,

  2. prowadzeniu Newslettera.

 4. Zamówienie usługi za pośrednictwem Koszyka jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 5. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje, że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych

 6. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Usługi z oferty sklepu. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Usługodawca, podając je do wiadomości publicznej za pośrednictwem Newslettera.

 7. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzeń z dostępem do sieci Internet wyposażonych w przeglądarkę internetową obsługującej Java Script.

 8. Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

 9. Usługodawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia do prowadzenia Sklepu internetowego oraz przygotowany jest do sprawnego funkcjonowania Sklepu od strony technicznej, organizacyjnej i prawnej.

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia jest dodanie Usługi do Koszyka, poprawne wypełnienie przez Usługobiorcę Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Usługobiorcy przez Usługodawcę w formie wiadomości e-mail.

 7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.

 8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) po odpowiedniej weryfikacji nie będą rozpatrywane

 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

 10. Faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu płatności przez Usługobiorcę, a następnie, na adres email wskazany przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia, wysyłane jest powiadomienie o dostępności faktury na koncie Usługobiorcy

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączony jest Dowód zakupu.
 3. Usługobiorca może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Usługi:
  1. zlecając transakcję płatniczą w systemie PayPro S.A.,
  2. płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Usługodawcy.
 4. Usługobiorca dokonuje wyboru płatności podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3b. niniejszego paragrafu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Usługodawcy.
 6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3a. niniejszego paragrafu, Usługi zrealizowane zostaną w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jeżeli Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową lub telefoniczną.
 8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, Usługodawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Usługodawcę do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Usług. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. DOSTAWA

Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas składania zamówienia. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo określony jest w opisach Usług dostępnych na stronie Sklepu internetowego. W zależności od Usługi wynosi od 12 do 60 dni roboczych i zależny jest od dziennej ilości zamieszczeń linków. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z dołożeniem należytej staranności.

§5. REKLAMACJA

Reklamacje lub zawiadomienia dotyczące świadczonych przez Sklep internetowy Usług przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Przesyłać je można listem poleconym na adres: chłopaki sp. z o.o., ul. Ogrodowa 31, 64-410 Sieraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@coi24.pl. Reklamacja (pisemne zawiadomienie) powinna zawierać pełne dane adresowe podmiotu zgłaszającego (imię i nazwisko/nazwę firmy, adres e-mail, adres pocztowy) oraz dokładny opis stanu faktycznego, którego dotyczy. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Usługobiorcy reklamacji (zawiadomienia) w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w formie pisemnej w odpowiedzi na zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługobiorcy podany w zawiadomieniu reklamacyjnym. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję, spowodowany zmianami algorytmu. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego - Usługodawca zachęca do kontaktu. Usługodawca nie gwarantuje stałego poziomu wskaźnika PAGE RANK, występującego w opisach poszczególnych Usług. Uzależniony jest on wyłącznie od aktualizacji Google, na co Usługodawca nie ma wpływu. Usługodawca nie gwarantuje konkretnych wyników dla świadczonych usług, ponieważ zależą one od wielu czynników on-page i off-page, m.in. konkurencyjności wybranych przez Usługobiorcę słów/fraz kluczowych oraz optymalizacji treści i struktury witryny Usługobiorcy, na które usługodawca nie ma wpływu.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Usługobiorca, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Usługi. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Usługobiorcy w następujących przypadkach: świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę, szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli, umów, w których Usługobiorca wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Usługobiorca żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Usługobiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Usługobiorcę, dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, umów zawartych w drodze aukcji publicznej umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Usługobiorcę drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania Usługi. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Usługobiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Usługobiorca, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883). Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu. Dane osobowe Usługobiorcy nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody. Usługobiorca ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Usługodawcy. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego chlopakiodinternetu.pl/sklep-seo.

§9. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

Wszystkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego chlopakiodinternetu.pl/sklep-seo są własnością Usługodawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego chlopakiodinternetu.pl/sklep-seo w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego chlopakiodinternetu.pl/sklep-seo oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej. Usługobiorca oświadcza, iż nie będzie rościł sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Sklepu internetowego, o którym mowa w powyższym punkcie. Strony zobowiązują się do zachowania należytej staranności podczas realizacji zawartych umów, ponadto Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługobiorcy profesjonalnych usług w zgodzie z najwyższymi standardami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, respektując jednocześnie ich zalecenia dla poszczególnych zamówień. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy. Faktury przesyłane na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającej jej pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Usługobiorcę z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny, jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Przepisu §10 pkt 6 nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) – w takim przypadku wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe. Regulamin obowiązuje od dnia 14.07.2015 roku.